NACHÁZÍTE SE:
Úvod>Záruka

Záruky a reklamace

Záruky a reklamace text platný do 31.12.2013

Firma ALPSPORT s.r.o., provozovatel internetového obchodu alpsport.cz, prodává to nekvalitnější zboží za nejlepší ceny a proto Vám může nabídnout prodloužení zákonné lhůty o jeden den a to v případě vrácení zboží bez udání důvodů za zachování ostatních zákonných podmínek.

Kontakty pro uplatnění reklamace nebo vrácení zboží: na adrese.

V našem zájmu je co nerychlejší vyřízení Vaši reklamace a proto bychom Vás rádi upozornili na podmínky k rychlému a oboustranně spokojenému reklamačnímu řízení.

1. Zboží musí být zcela kompletní (i s případným příslušenstvím) tak, jak bylo převzato od prodávajícího.

2. K přijetí reklamace a zahájení reklamačního řízení musí být doložen doklad o nabytí zboží v našich prodejnách tj. faktura, paragon nebo záruční list.

3. V případě vrácení za dodržení zákonem stanovených podmínek nezapomeňte na všechny doklady ke zboží, které kupující se zbožím obdržel například návod na použití, plánky, fakturu, paragon, záruční list atd.

4. Reklamační řízení bude zahájeno pouze u zboží řádně očištěného a to z hygienických důvodů.

V případě jakéhokoli dotazu volejte 596124553. nebo mailujte eshop@alpsport.cz

Odpovědnost za vady, Záruka. Článek 7 Obchodních podmínek. Platnost od 1.1.2014

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku).
7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
7.3. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
7.4. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).
7.5. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.